بوت‌استرپینگ (Bootstrapping)

مقدمه بوت‌استرپ (Bootstrap) فاز خودگردانی یک استارتاپ می‌باشد که مؤسسان آن استارتاپ بدون هیچ کمکی از سرمایه‌گذاران باید روی پای خود با...