معیارهای پذیرش استارتاپ ها

فرایند پذیرش استارتاپ ها​

فرایند حمایت از استارتاپ ها

فایل های راهنما

  • فرمت پیشنهادی ارائه در مصاحبه(pptx)
  • فرمت پیشنهادی ارائه در مصاحبه(pdf)