بازار هدف جذاب

تعهد و اشتیاق تیم بنیان گذاران

پیشبینی های مالی منطقی

پتانسیل رشد و برنامه درآمدی مناسب

داشتن مزیت نسبی در مقایسه با رقبا

برنامه دقیق برای به کارگیری صحیح سرمایه دریافتی

بازه مناسب سرمایه درخواستی

هماهنگی اعضا با یکدیگر و با مجموعه بیلدزآپ

وجود استراتژی خروج مناسب