شتابدهی فاز صفر

تیم‌های نوپایی که چارچوب اولیه کسب و کار خود را مشخص نموده‌اند، مورد حمایت بیلدزآپ قرار گرفته تا با گذراندن دوره‌های گوناگون مرتبط با راه‌اندازی کسب و کار، آماده تکمیل مدل کسب و کار خود جهت دستیابی به حداقل محصول/ خدمت قابل ارائه بشوند.

شتابدهی فاز یک

تیم‌های نوپایی که به نمونه اولیه محصول/ خدمت خود دست‌یافته‌اند؛ در این گام با انواع پشتیبانی‌های مالی و خدماتی بیلدزآپ به رشد مدل کسب و کار و تولید محصول خود می‌پردازند تا درپایان این دوره به یک مدل تکرارپذیر، گسترش‌پذیر و قابل ارائه به سرمایه‌گذار دست پیدا کنند.

شتابدهی فاز دو

تیم‌هایی که دوره شتابدهی فاز یک را با موفقیت پشت‌ سر گذارنده‌ باشند، در صورتی که موفق به ورود محصول به بازار شده، مدل کسب و کار آنها اعتبارسنجی شده و به درآمد اولیه دست پیدا کرده باشند؛ از پشتیبانی‌های تکمیلی سرمایه‌گذاری و ارائه خدمت بیلدزآپ برخوردار خواهند شد.

جهش برای VC

تیم‌ها نوآورانه‌ای که مرحله حل مساله را پشت سر ‌گذاشته و به میزانی از بلوغ دست یافته و با تست بازار در آغاز فرآیند توسعه آن قرار گرفته‌اند. استارت آپ‌های مذکور در این گام از پشتیبانی‌های مالی بیلدزآپ بهره‌مند خواهند شد.

ورود به VC

استارت‌آپ‌ها و تیم‌های فناورانه بالغی که در فرایند گسترش بازار و محصول کسب و کار خود موفق گردیده‌اند؛ برپایه ارزش‌گذاری کسب و کار موردنظر از پشتیبانی‌های متنوع و سرمایه‌گذاری بیلدزآپ برخوردار می‌گردند.

شتابدهی فاز صفر

تیم‌های نوپایی که چارچوب اولیه کسب و کار خود را مشخص نموده‌اند، مورد حمایت بیلدزآپ قرار گرفته تا با گذراندن دوره‌های گوناگون مرتبط با راه‌اندازی کسب و کار، آماده تکمیل مدل کسب و کار خود جهت دستیابی به حداقل محصول/ خدمت قابل ارائه بشوند.

 

شتابدهی فاز یک

تیم‌های نوپایی که به نمونه اولیه محصول/ خدمت خود دست‌یافته‌اند؛ در این گام با انواع پشتیبانی‌های مالی و خدماتی بیلدزآپ به رشد مدل کسب و کار و تولید محصول خود می‌پردازند تا درپایان این دوره به یک مدل تکرارپذیر، گسترش‌پذیر و قابل ارائه به سرمایه‌گذار دست پیدا کنند.

شتابدهی فاز دو

تیم‌هایی که دوره شتابدهی فاز یک را با موفقیت پشت‌ سر گذارنده‌ باشند، در صورتی که موفق به ورود محصول به بازار شده، مدل کسب و کار آنها اعتبارسنجی شده و به درآمد اولیه دست پیدا کرده باشند؛ از پشتیبانی‌های تکمیلی سرمایه‌گذاری و ارائه خدمت بیلدزآپ برخوردار خواهند شد.

جهش برای VC

تیم‌ها نوآورانه‌ای که مرحله حل مساله را پشت سر ‌گذاشته و به میزانی از بلوغ دست یافته و با تست بازار در آغاز فرآیند توسعه آن قرار گرفته‌اند. استارت آپ‌های مذکور در این گام از پشتیبانی‌های مالی بیلدزآپ بهره‌مند خواهند شد.

ورود به VC

استارت‌آپ‌ها و تیم‌های فناورانه بالغی که در فرایند گسترش بازار و محصول کسب و کار خود موفق گردیده‌اند؛ برپایه ارزش‌گذاری کسب و کار موردنظر از پشتیبانی‌های متنوع و سرمایه‌گذاری ببلدزآپ برخوردار می‌گردند.