استارتاپ ها

در پرتفولیوی بیلدزآپ،‌نام استارتاپ هایی که تحت حمایت بیلدزآپ بوده و طی فرآیند شتابدهی رشد کرده و وارد بازار کسب و کار شده اند به نمایش گذاشته شده است

حوزه استارتاپ

نام استارتاپ

حوزه استارتاپ

استارتاپ دو

استارتاپ سه

استارتاپ چهار